Online rezervácia

Rezervovať pobyt Akciové pobyty Darčekové poukazy

Kontakt

+421 911 385 525 reservations@damianjasna.sk

Lokalita

Demänovská Dolina 555
031 01 Demänovská Dolina
Slovenská republika

GPS: 48.9692958 19.5795204

Check-in & Check-out

Check-in: 15:00

Check-out: 11:00

Prevádzková doba

Recepcia 24/7

Social

GDPR

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V týchto pravidlách nájdete podrobnosti o tom, aké osobné údaje naša spoločnosť spracováva, za akým účelom, prečo potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Taktiež tu nájdete informácie o nás, súhrn Vašich práv a ako nás kontaktovať a postup, ak chcete zistiť bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak chcete uplatniť Vaše práva vyplývajúce z GDPR.

Prevádzkovateľom je:

Prevádzkovateľ nehnuteľnosti: 

DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. 
Pribinova 25  
811 09  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., SWIFT: TATRSKBX 
IBAN: SK79 1100 0000 0029 4014 0571 
IČ DPH: SK 2121855637 
DIČ: 2121855637 
IČO: 54 998 778 

Registrácia: OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 165338/B 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Pavol Jakubec, konateľ spoločnosti, Andrej Kollár, konateľ spoločnosti, konajú spoločne alebo plná moc Radim Beneš 
e-mail: osobne.udaje@damianjasna.sk

Ku dňu  29.11.2023 je externým dodávateľom účtovných služieb:
ACCONTI PLUS s. r. o. Líščie údolie 12 84104 Bratislava. IČO: 50547232, IČ DPH: SK2120375796.

Na účely ochrany osobných údajov sa za dotknutú osobu považuje:

  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva služby ponúkané našou spoločnosťou,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi predajne našej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku služieb pre Vás.

Účel spracovania osobných údajov:

  • nákup a predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi
  • evidencia klientov
  • evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme
  • rezervácie, predaj a využívanie služieb klientmi v zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania
  • spracovanie účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním
  • poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy

 Doba uchovávania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame v závislosti od toho, či ste našim klientom, alebo sa ním len chcete stať, alebo ste účastníkom vernostného programu. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o preprave, teda k využitiu našich služieb. Vaše osobné údaje uchovávame len nevyhnutnú dobu. Pokiaľ ste naším súčasným alebo bývalým klientom, Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy o preprave, prípadne účastníctva vo vernostnom programe, neskôr po dobu plnenia zákonných povinností (napr. povinnosť archivovať účtovné doklady je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 10 rokov). Ak ste účastníkom vernostného programu, Vaše osobné údaje uchovávame podľa predchádzajúcej vety alebo kým súhlas neodvoláte. Spracovanie Vašich údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o preprave, ktorej ste zmluvnou stranou alebo aby sme na základe Vašej objednávky/rezervácie vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy o preprave. Vo vzťahu k vernostnému programu je právnym základom Váš súhlas.

Rozsah spracovania:

Spracúvame údaje klientov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu objednávok, teda k uzavretiu zmluvy a poskytovania vernostného programu. Ide o tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, bydlisko, prechodný pobyt, adresa doručenia, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, IP adresa, cookies, údaje o bankovom účte, podpis, doba rezervácie.

Cookies:

Pre prispôsobenie obsahu nášho webového sídla www.damianjasna.sk. Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača, prípadne mobilného zariadenia, kde sa ukladá. V prípade, že nesúhlasíte s použitím cookies nastavte si pravidlá pre používanie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete používanie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

Zdroj osobných údajov: pôvodcom osobných údajov sú klienti samotní. Osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Osobné údaje sú spracúvané na vyššie uvedené účely najmä komunikáciou s klientmi, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.

Informácia, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania: poskytnuté osobné informácie neprechádzajú procesom automatizovaného rozhodovania a na základe poskytnutých osobných údajov nedochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Práva dotknutej osoby:

V súlade s GDPR by sme Vás chceli informovať o právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov.

1. právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa našou spoločnosťou spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Podľa č. 15 ods. 3 GDPR Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, si môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Súčasne máte právo získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v tomto rozsahu:

a) účely spracúvania,
b) kategórie dotknutých osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

2. právo na opravu

Podľa čl. 16 GDPR máte právo žiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požiadať spoločnosť DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o. aby bez zbytočného odkladu vykonala vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sme povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

S odkazom na čl. 17 ods. 3 GDPR výmaz osobných údajov nie je možné uskutočniť, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

4. právo na obmedzenie spracúvania

Podľa článku 18 GDPR máte nás právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) spoločnosť DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o. už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich  na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
d) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ na základe vyššie uvedeného dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov v zmysle č. 18 GDPR, sme povinní Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom akýmkoľvek spôsobom bránili, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a
b) sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pretože Vaše osobné údaje získavame a spracúvame aj na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek odvolať (čl. 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o.  z dôvodu, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám ďalej nemôžeme poskytovať naše služby.

Aj napriek odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, k ich výmazu môže dôjsť len v prípade, ak nie je splnená ani jedna z výnimiek uvedených v čl. 17 ods. 3 GDPR.

Spracovanie osobných údajov je NEVYHNUTNÉ na uskutočnenie služby. Bez spracovania osobných údajov Vám nebudeme môcť poskytovať služby.

7. právo namietať

Podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť DAMIAN JASNA HOTEL RESORT AND RESIDENCES, s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR.

Na Slovensku je príslušným orgánom:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27

Slovenská republika
tel.:+421232313214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Spracovanie osobných údajov je NEVYHNUTNÉ na uskutočnenie služby. Bez spracovania osobných údajov Vám nebudeme môcť poskytovať služby.

Newsletter

Novinky a aktuálne info priamo na e-mail

crm-text
crm-send

5-4-3 Nízke Tatry

5 dní plných vzrušujúcich zážitkov a relaxu, pričom zaplatíte len za 3 noci!

Zažite nezabudnuteľné dobrodružstvo v srdci Nízkych Tatier s naším exkluzívnym balíčkom! Ideálny pre mladých cestovateľov, ktorí túžia po objavovaní krás prírody, aktívnom oddychu a kvalitných hotelových službách.

Viac info
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím