Online rezervácia

Rezervovať pobyt Akciové pobyty Darčekové poukazy

Kontakt

+421 911 385 525 reservations@damianjasna.sk

Lokalita

Demänovská Dolina 555
031 01 Demänovská Dolina
Slovak republic

GPS: 48.9692958 19.5795204

Check-in & Check-out

Check-in: 15:00

Check-out: 11:00

Prevádzková doba

Recepcia 24/7

Social

VOP

Obchodné podmienky pre prevádzkovú jednotku DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES,  Demänovská Dolina č. 555,  031 01 (§ 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v účinnom znení)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Účelom obchodných podmienok (ďalej len „OP“) je úprava práv a povinností v právnych vzťahoch medzi prevádzkovateľom hotela DAMIAN Jasná (ďalej len ako HOTEL) spoločnosťou DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO 54 998 778 a jeho zmluvnými partnermi - fyzickými a právnickými osobami, pri poskytovaní ubytovacích, stravovacích, konferenčných služieb a ďalších služieb MICE, wellness a spa služieb, parkovania ako aj doplnkových služieb hotela; a určujú tak predmet konkrétnej zmluvy, uzatvorenej medzi poskytovateľom služieb (ďalej len ako UBYTOVATEĽ a/alebo tiež POSKYTOVATEĽ) a objednávateľom služieb (ďalej len ako OBJEDNÁVATEĽ a/alebo tiež SPOTREBITEĽ).

2. Odchylné dojednania v konkrétnej zmluve majú prednosť pred znením týchto OP.

3. Na práva a povinnosti objednávateľa služieb ako spotrebiteľa, ktorý uzatvára s poskytovateľom služieb konkrétnu odplatnú zmluvu ako tzv. „zmluvu uzatvorenú na diaľku“ v zmysle Zákona 102/2014 Z. z. v účinnom znení, čím sa rozumie uzatvorenie zmluvy výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti POSKYTOVATEĽA a SPOTREBITEĽA, najmä využitím webového sídla HOTELA: https://www.damianjasna.sk/, elektronickej pošty, telefónu, faxu (ďalej len „ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU“), sa uplatnia prednostne osobitné ustanovenia v článku XIV. týchto OP, pokiaľ iné články týchto OP neustanovujú pre objednávateľa služieb ako spotrebiteľa priaznivejšie podmienky.

Článok II.

Definície pojmov

1. Na účely týchto OP majú nižšie uvedené pojmy s veľkými písmenami nasledujúci význam:

1.1 AREÁL HOTELA: územie vymedzené v katastrálnom území Demänovská Dolina: parcela registra “C“ č. 2926/539.

1.2 BANKOVÝ ÚČET HOTELA: je bankový účet POSKYTOVATEĽA, uvedený na zálohovej faktúre, vyúčtovacej faktúre alebo na inom obdobnom doklade POSKYTOVATEĽA alebo v konkrétnej ZMLUVE ako bankový účet POSKYTOVATEĽA; aktuálne ide o bankový účet vedený v: Tatra banka, a. s., IBAN: SK79 1100 0000 0029 4014 0571

1.3 CENNÍK SLUŽIEB: je platný cenník všetkých ponúkaných služieb vrátane ubytovacích služieb, vypracovaný UBYTOVATEĽOM, ktorý určuje ceny za tieto služby v danom čase a poskytované v mene POSKYTOVATEĽA v HOTELI alebo v jeho AREÁLU a tvorí časť obsahu konkrétnej ZMLUVY, uzatvorenej medzi POSKYTOVATEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM.

1.4 DIEŤA: na účely týchto OP sa za dieťa považuje osoba, ktorá v deň začatia UBYTOVANIA, resp. v deň začatia poskytovania konkrétnej SLUŽBY nedovŕšila vek 12 rokov (dovŕšením 12. roku veku sa rozumie deň narodenia); v prípade, ak osoba dovŕšila v konkrétny deň vek 12 (dvanásť) rokov, alikvotná časť odplaty za SLUŽBY sa od tohto dňa (vrátane) účtuje predajnou cenou, uvedenou v cenníku POSKYTOVATEĽA pre dospelú osobu.

1.5 DOBA UBYTOVANIA: je doba dohodnutá v ZMLUVE, prípadne doba, ktorá vyplýva z účelu UBYTOVANIA, uvedeného v konkrétnej ZMLUVE, počas ktorej má OBJEDNÁVATEĽ právo na poskytovanie prechodného ubytovania v HOTELI a na poskytovanie dohodnutých hotelových služieb; pričom DOBA UBYTOVANIA začína vždy od 15.00 hodiny prvého dňa DOBY UBYTOVANIA a končí sa vždy o 11.00 hodine v posledný deň DOBY UBYTOVANIA.

1.6 DOPLNKOVÁ SLUŽBA: akákoľvek iná odplatná služba podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB alebo podľa osobitnej písomnej dohody medzi POSKYTOVATEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM alebo bezodplatná SLUŽBA iná než UBYTOVANIE, poskytnutá v HOTELI pre OBJEDNÁVATEĽA, buď v mene POSKYTOVATEĽA alebo sprostredkovane (v mene iného dodávateľa), a to na základe ZMLUVY.

1.7 ELEKTRONABÍJANIE: nabíjanie batérií elektromobilu z nabíjacej stanice vo vlastníctve POSKYTOVATEĽA na dobu nevyhnutne potrebnú, a to na vyhradenom mieste v GARÁŽI.

1.8 HOTEL: ubytovacie zariadenie kategórie: „hotel“s  názvom: „Hotel DAMIAN Jasná, adresa: 031 01 Demänovská Dolina č. 555,

1.9 HOTELOVÁ IZBA/ŠTÚDIO/APARTMÁN: je vyhradený ubytovací priestor v HOTELI, určený na ubytovávanie fyzických osôb - SPOTREBITEĽOV.

1.10 OBJEDNÁVATEĽ:

a) tuzemská alebo zahraničná fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom v zmysle legálnej definície podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo príslušného zahraničného právneho poriadku, a ktorá nekoná v rámci výkonu svojho slobodného povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „SPOTREBITEĽ“);

b) tuzemská právnická osoba alebo fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle legálnej definície podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničná právnická alebo fyzická osoba, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, podľa ktorého bola založená, ak táto osoba koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „ODBERATEĽ“); ak uzatvorí s POSKYTOVATEĽOM konkrétnu ZMLUVU, ktorej predmetom sú SLUŽBY.

1.11 PARKOVANIE: dočasné, chránené užívanie konkrétneho parkovacieho miesta na garážovom stojisku; s výnimkou tých parkovacích miest, ktoré sú určené a/alebo vyznačené príslušným dopravným značením ako vyhradené parkovanie alebo miesto pre ELEKTRONABÍJANIE; pre OBJEDNÁVATEĽA ide o platenú SLUŽBU; ak v týchto OP nie je uvedené inak.

1.12 GARÁŽE: odstavná plocha pre vozidlá, nachádzajúca sa v podzemnom podlaží HOTELA na parcele reg. „C“ č. 2926/539, označená príslušným dopravným značením, určená v celom rozsahu prednostne pre parkovanie 180  kusov vozidiel kategórií L, M, M1, N1. Vozidlá ostatných kategórií môžu parkovať iba so súhlasom POSKYTOVATEĽA.

1.13 AKCIE a PODUJATIE: odplatné poskytnutie alebo sprostredkovanie poskytnutia konkrétnych SLUŽIEB v HOTELI na základe ZMLUVY v zmysle platného CENNÍKA SLUŽIEB alebo podľa osobitnej písomnej dohody medzi POSKYTOVATEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM, za účelom zabezpečenia riadneho uskutočnenia vzdelávacieho alebo firemného alebo spoločensko-kultúrneho podujatia: najmä MICE aktivít ako napr. kongresu alebo konferencie alebo seminára alebo školenia alebo workshopu alebo obdobného vzdelávacieho podujatia, organizovaného HOTELOM buď v mene OBJEDNÁVATEĽA ako ich organizátora alebo na účet OBJEDNÁVATEĽA ako sprostredkovateľa služieb pre iného organizátora AKCIE a PODUJATIA.

1.14 POSKYTOVATEĽ: firma DAMIAN JASNA HOTEL RESORT & RESIDENCES s.r.o. so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 54 998 778, DIČ: 2121855637, IČ DPH: SK2121855637, registrovaný u Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 165338/B; číslo účtu (IBAN): SK79 1100 0000 0029 4014 0571 (Tatra banka, a. s.), ktorá je prevádzkovateľom HOTELA.

1.15 SLUŽBY: ubytovacie služby - UBYTOVANIE, ako aj ďalšie hotelové služby, ako sú: reštauračné služby, parkovanie, wellness služby (najmä vstupy do bazénov, sáun a posilňovne, masáže a terapie, osobné služby), kongresové služby - prenájom priestorov a AV zariadení; a iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky POSKYTOVATEĽA, ktoré POSKYTOVATEĽ poskytuje vo svojom mene OBJEDNÁVATEĽOVI v HOTELI a to odplatne podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB, alebo bezodplatne.

1.16 STREDISKO: konkrétne miesto v HOTELI, kde sa poskytujú ponúkané SLUŽBY.

1.17 UBYTOVANIE: odplatné poskytnutie ubytovacích služieb v HOTELI pre OBJEDNÁVATEĽA v mene POSKYTOVATEĽA, podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB alebo podľa zmluvných podmienok medzi POSKYTOVATEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM, a to na základe Zmluvy o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka v účinnom znení.

1.18 ZMLUVA: konkrétna zmluva, vrátane ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU, uzatvorená medzi POSKYTOVATEĽOM a OBJEDNÁVATEĽOM, ktorej predmetom je poskytovanie alebo sprostredkovanie poskytovania SLUŽIEB zo strany a v mene POSKYTOVATEĽA, na účet OBJEDNÁVATEĽA.

Článok III.

Rozsah platnosti OP a ich aktuálnosť

1. Tieto OP platia pre všetky SLUŽBY poskytované v HOTELI v mene POSKYTOVATEĽA, a to vo vzťahu ku všetkým OBJEDNÁVATEĽOM, ktorí s POSKYTOVATEĽOM uzatvorili ZMLUVU, ktorej predmetom sú SLUŽBY.

2. OP zverejnené na webovom sídle HOTELA: https://www.damianjasna.sk/ sa považujú za platné OP a tvoria neoddeliteľnú súčasť tak on-line rezervačného formulára na webovom sídle HOTELA: https://www.damianjasna.sk/, ako aj konkrétnej ZMLUVY.

3. POSKYTOVATEĽ je oprávnený OP kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmenené a tým pádom nové znenie OP zverejní POSKYTOVATEĽ na webovom sídle HOTELA, zvyčajne 30 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti; takéto zverejnenie nových OP sa vo vzťahu k OBJEDNÁVATEĽOVI považuje za oznámenie o nových OP. Zároveň s oznámením o nových OP zverejní POSKYTOVATEĽ aj poučenie pre OBJEDNÁVATEĽA, že OBJEDNÁVATEĽ má právo z dôvodu zmeny v OP od ZMLUVY, ktorá ešte nezanikla odstúpiť, a to v lehote 14 dní od zverejnenia oznámenia o nových OP, vrátane zverejnenia poučenia; avšak nárok POSKYTOVATEĽA na tzv. storno poplatky v zmysle storno podmienok, uvedených v článku VI. týchto OP a povinnosť OBJEDNÁVATEĽA na ich úhradu, tým nie sú nijako dotknuté. Po márnom uplynutí lehoty 14 dní od zverejnenia oznámenia o nových OP a od zverejnenia poučenia, sa nové OP stávajú v deň svojej účinnosti neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY; ibaže OBJEDNÁVATEĽ od ZMLUVY odstúpi ihneď po tom, ako sa so znením nových OP a zverejneným poučením oboznámil alebo mohol oboznámiť.

4. Reklamačný poriadok HOTELA je umiestnený na recepcii HOTELA; a zároveň je zverejnený aj na webovom sídle HOTELA.

Článok IV.

Uzatvorenie ZMLUVY

1. ZMLUVA, ktorej predmetom bude jedna alebo viac konkrétnych SLUŽIEB, môže byť zo strany OBJEDNÁVATEĽA uzatvorená výlučne písomne; a to nasledovnou formou:

a) podpísaním konkrétnej ZMLUVY zo strany OBJEDNÁVATEĽA v HOTELI;

b) doručením písomnej objednávky zo strany OBJEDNÁVATEĽA na adresu rezervačného oddelenia HOTELA listinnou formou alebo elektronickou formou (e-mail); v takom prípade OBJEDNÁVATEĽ dostane listinnou formou alebo elektronickou formou z elektronickej adresy: reception@damianjasna.sk, alebo reservationse@damianjasna.sk, alebo sales@damianjasna.sk, potvrdenie svojej objednávky;

c) v prípade ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU prostredníctvom rezervačného systému HOTELA na webovom sídle HOTELA https://www.damianjasna.sk/.

2. SPOTREBITEĽ berie na vedomie, že práva v zmysle § 755 a nasl. Občianskeho zákonníka v účinnom znení nadobudne až momentom, keď sa stane osobou ubytovanou – „ubytovaným“ (čl. VII., bod 4. týchto OP).

3. V prípade, ak ZMLUVU uzatvorí ODBERATEĽ (napr. sprostredkovateľ, cestovná agentúra alebo cestovná kancelária, marketingová alebo špecializovaná MICE agentúra), nie je ODBERATEĽ bez predošlého písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA oprávnený postúpiť žiadne práva alebo povinnosti z tejto ZMLUVY na akékoľvek tretie osoby.

Článok V.

Odplata, kaucia/zábezpeka a platobné podmienky

1. Ceny, dohodnuté v ZMLUVE za konkrétne SLUŽBY, sú konečné a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty (alebo inú daň) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, účinných v čase uzatvorenia ZMLUVY, ak v konkrétnej ZMLUVE nie je uvedené inak; v prípade následnej zmeny zákonnej sadzby dane alebo miestneho poplatku budú jednotlivé ceny upravené v súlade so všeobecne záväznými právnymi prepismi, účinnými v deň vzniku zdaniteľného plnenia (DPH a iné dane), resp. v deň vyúčtovania odplaty za SLUŽBY, dohodnuté v konkrétnej ZMLUVE (miestny poplatok).

2. Ak POSKYTOVATEĽ v súlade s týmito OP vo výnimočných prípadoch a na základe vlastného rozhodnutia poskytne SPOTREBITEĽOVI v HOTELI iné ako dohodnuté UBYTOVANIE alebo vyhradí SPOTREBITEĽOVI na UBYTOVANIE iný než dohodnutý typ HOTELOVEJ IZBY, a to v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú lepšie ako sú dojednané v konkrétnej ZMLUVE (napr. väčší počet lôžok), tak POSKYTOVATEĽ môže požadovať za poskytnuté UBYTOVANIE v HOTELI a služby s ním spojené len cenu dohodnutú v konkrétnej ZMLUVE za pôvodne dohodnuté UBYTOVANIE alebo IZBU, a nemôže sa domáhať jej zvýšenia.

3. Ak sa SPOTREBITEĽ prihlási na UBYTOVANIE v HOTELI po uplynutí prvého dňa DOBY UBYTOVANIA, dohodnutej podľa konkrétnej ZMLUVY alebo sa neprihlási na UBYTOVANIE v HOTELI vôbec, povinnosť SPOTREBITEĽA zaplatiť cenu za UBYTOVANIE v HOTELI a za služby s ním spojené za celú DOBU UBYTOVANIA, dohodnutú v zmysle konkrétnej ZMLUVY, tým nie je dotknutá a trvá v nezmenenom rozsahu a výške.

4. Ak SPOTREBITEĽ uvoľní konkrétnu HOTELOVÚ IZBU pred uplynutým dohodnutej DOBY UBYTOVANIA, jeho právo na UBYTOVANIE v HOTELI tým zaniká; aj v takom prípade je však SPOTREBITEĽ povinný zaplatiť POSKYTOVATEĽOVI odplatu, dohodnutú v konkrétnej ZMLUVE za UBYTOVANIE v HOTELI a za služby s ním spojené, a to za celú DOBU UBYTOVANIA, dohodnutú v konkrétnej ZMLUVE. Hodnotu NEVYČERPANÉHO POBYTU alebo SLUŽBY je možné po dohode s POSKYTOVATEĽOM presunúť na iný termín. Viď Kaucia/Zábezpeka § 555 Občianskeho zákonníka.

5. POSKYTOVATEĽ je oprávnený pri uzavieraní ZMLUVY alebo počas pobytu v HOTELI požadovať od OBJEDNÁVATEĽA pre prípad porušenia zmluvných povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA, a to najmä, nie však výlučne, na úhradu nedoplatkov za SLUŽBY, na náhradu vzniknutej škody na strane POSKYTOVATEĽA, na úhradu zmluvných pokút podľa týchto OP a ZMLUVY, alebo na úhradu zákonných úrokov z omeškania, ako platobnú zábezpeku peňažnú kauciu (§ 555 Občianskeho zákonníka), a to vo forme zabezpečenia peňažných prostriedkov na kreditnej karte OBJEDNÁVATEĽA (pred-autorizácia alebo poskytnutie kompletných informácií o kreditnej karte alebo iným obdobným spôsobom) až do výšky 100 % (jednosto percent) celkovej odplaty za objednané SLUŽBY, dohodnutej v konkrétnej ZMLUVE.

Platobné podmienky

6. POSKYTOVATEĽ je oprávnený pri uzavieraní ZMLUVY alebo počas pobytu OBJEDNÁVATEĽA v HOTELI požadovať od OBJEDNÁVATEĽA celú odplatu vopred alebo zálohu na odplatu, a to až do výšky 100 % (sto percent) celkovej odplaty za SLUŽBY, dohodnutej v ZMLUVE; takáto odplata alebo záloha na odplatu je splatná v lehote určenej POSKYTOVATEĽOM; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 2. tohto článku týchto OP.

7. V súlade s § 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka v účinnom znení sa odplata za SLUŽBY považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy v prospech BANKOVÉHO ÚČTU HOTELA.

8. V prípade omeškania OBJEDNÁVATEĽA so zaplatením dohodnutej odplaty alebo jej časti za SLUŽBY, je POSKYTOVATEĽ oprávnený účtovať OBJEDNÁVATEĽOVI úroky z omeškania, a to v nasledovnej výške: a) vo vzťahu k SPOTREBITEĽOVI vo výške upravenej predpismi občianskeho práva (aktuálne § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v účinnom znení);

b) vo vzťahu k ODBERATEĽOVI vo výške upravenej predpismi obchodného práva (aktuálne § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v účinnom znení); 5 zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody (vrátane nároku na zmluvnú pokutu) v plnom rozsahu.

9. POSKYTOVATEĽ je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči OBJEDNÁVATEĽOVI vyplývajúce zo ZMLUVY a/alebo so ZMLUVOU súvisiace, vrátane pohľadávok POSKYTOVATEĽA voči OBJEDNÁVATEĽOVI na náhradu škody, a to aj v prípade, ak takéto pohľadávky POSKYTOVATEĽA voči OBJEDNÁVATEĽOVI nie sú ešte splatné.

10. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený jednostranne si započítať voči POSKYTOVATEĽOVI len tie svoje pohľadávky vyplývajúce zo ZMLUVY, ktoré POSKYTOVATEĽ výslovne písomne OBJEDNÁVATEĽOVI uznal alebo ktoré si OBJEDNÁVATEĽ môže riadne uplatniť v exekučnom konaní (t. j. OBJEDNÁVATEĽ má voči POSKYTOVATEĽOVI exekučný titul); OBJEDNÁVATEĽ nie je oprávnený jednostranne si započítať voči POSKYTOVATEĽOVI žiadne iné svoje pohľadávky.

Článok VI.

Ukončenie ZMLUVY

Dohodou

1. POSKYTOVATEĽ a OBJEDNÁVATEĽ sa môžu písomne dohodnúť o zrušení a zániku ZMLUVY.

2. Ak nie je v ZMLUVE dohodnuté inak, OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený od ZMLUVY písomne odstúpiť iba z dôvodu uvedeného v § 759 ods. 1 Občianskeho zákonníka v účinnom znení, pričom POSKYTOVATEĽ je oprávnený uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť POSKYTOVATEĽOVI odstupné, a to ako kompenzáciu pre POSKYTOVATEĽA za zrušenie ZMLUVY - nenaplnenie jej predmetu, náhradu nákladov na strane POSKYTOVATEĽA, vzniknutých v súvislosti s jeho prípravou na plnenie predmetu ZMLUVY a ušlého zisku na strane POSKYTOVATEĽA (ďalej len ako „ODSTUPNÉ“). SPOTREBITEĽ - Dohoda o odstupnom v zmysle § 497 Občianskeho zákonníka v účinnom znení

3. SPOTREBITEĽ a POSKYTOVATEĽ dohodli, že v prípade, ak SPOTREBITEĽ chce od ZMLUVY odstúpiť, v takom prípade sa SPOTREBITEĽ zaväzuje (a POSKYTOVATEĽ má v takom prípade voči SPOTREBITEĽOVI nárok) uhradiť POSKYTOVATEĽOVI v zmysle ustanovenia 497 Občianskeho zákonníka v účinnom znení ODSTUPNÉ, a to v nasledovnej výške:

a) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany SPOTREBITEĽA v období 28 (dvadsať osem) dní až 15 (pätnásť) dní pred dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 30 % (tridsať percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE;

b) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany SPOTREBITEĽA v období 14 (štrnásť) dní až 2 (dva) dni pred dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 70 % (sedem desiat percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE;

c) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany SPOTREBITEĽA v období medzi 2. (druhým) dňom až dohodnutým dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 100 % (jeden sto percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE.

4. ODBERATEĽ a POSKYTOVATEĽ sa dohodli, že v prípade, ak ODBERATEĽ chce od ZMLUVY odstúpiť, v takom prípade sa ODBERATEĽ zaväzuje (a POSKYTOVATEĽ má v takom prípade voči ODBERATEĽOVI nárok) uhradiť POSKYTOVATEĽOVI v zmysle ustanovenia § 355 ods. 1 Obchodného zákonníka v účinnom znení ODSTUPNÉ, a to v nasledovnej výške:

a) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany ODBERATEĽA viac ako 60 (šesťdesiat) dní pred dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 30 % (tridsať percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE;

b) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany ODBERATEĽA v období 59 (päťdesiat deväť ) dní až 30 (tridsať) dní pred dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 70 % (sedem desiat percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE;

c) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany ODBERATEĽA v období 29 (dvadsať deväť) až 20 (dvadsať) dní pred dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 85 % (osem desiat päť percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE;

d) v prípade zrušenia - odstúpenia od ZMLUVY zo strany ODBERATEĽA v období medzi 19. (devätnástym) dňom až dohodnutým dňom začatia poskytovania SLUŽBY zo strany POSKYTOVATEĽA, je dohodnuté ODSTUPNÉ vo výške 100 % (jeden sto percent) z celkovej odplaty, dohodnutej v ZMLUVE; pričom od ODSTUPNÉHO bude odrátaná prípadná záloha na odplatu dohodnutá v ZMLUVE, ak už bola zo strany ODBERATEĽA uhradená na účet POSKYTOVATEĽA (ďalej len ako „ZÁLOHA“); ODBERATEĽ a POSKYTOVATEĽ sa výslovne dohodli, že ustanovenie § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka v účinnom znení sa pre ich zmluvné vzťahy nepoužije.

5. ODBERATEĽ a POSKYTOVATEĽ sa v zmysle § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v účinnom znení dohodli, že POSKYTOVATEĽ si môže svoj nárok na ODSTUPNÉ jednostranne započítať voči nároku OBJEDNÁVATEĽA na vrátenie ZÁLOHY alebo odplaty, resp. ich alikvotnej časti.

6. ODBERATEĽ a POSKYTOVATEĽ sa dohodli, že v prípade, ak:

a) bude ZMLUVA predčasne ukončená z dôvodov na strane ODBERATEĽA;

b) bude ODBERATEĽOVI prvý krát hroziť úpadok v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení alebo v zmysle právneho predpisu iného právneho poriadku s rovnakým alebo obdobným právnym účinkom, ktorému ODBERATEĽ a/alebo majetok ODBERATEĽA podlieha;

c) sa ODBERATEĽ prvý krát ocitne v kríze v zmysle § 67a a nasl. Obchodného zákonníka v účinnom znení alebo v zmysle právneho predpisu iného právneho poriadku s rovnakým alebo obdobným právnym účinkom, ktorému ODBERATEĽ a/alebo majetok ODBERATEĽA podlieha;

d) bude prvý krát podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ODBERATEĽA v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení alebo v zmysle právneho predpisu iného právneho poriadku s rovnakým alebo obdobným právnym účinkom, ktorému ODBERATEĽ a/alebo majetok ODBERATEĽA podlieha;

e) bude prvý krát podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie ODBERATEĽA v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení alebo v zmysle právneho predpisu iného právneho poriadku s rovnakým alebo obdobným právnym účinkom, ktorému ODBERATEĽ a/alebo majetok ODBERATEĽA podlieha; týmto momentom vzniká POSKYTOVATEĽOVI právo ponechať si celú sumu prípadnej ZÁLOHY, a to ako kompenzáciu nákladov a ušlého zisku za predčasné ukončenie konkrétnej ZMLUVY, s čím ODBERATEĽ uzatvorením konkrétnej ZMLUVY výslovne a bez výhrad súhlasí (ďalej len ako „KOMPENZÁCIA“); ODBERATEĽ a POSKYTOVATEĽ sa zároveň podľa § 364 Obchodného zákonníka v účinnom znení výslovne dohodli na zápočte ZÁLOHY a KOMPENZÁCIE; pričom účinnosť takejto dohody nastane okamihom uvedeným v písm. a) až e) tohto bodu, podľa toho, ktorý nastane skôr.

Odstúpenie od ZMLUVY zo strany POSKYTOVATEĽA

7. POSKYTOVATEĽ je oprávnený od ZMLUVY písomne odstúpiť okrem dôvodu uvedeného v § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka v účinnom znení aj v nasledovných prípadoch:

a) v prípade ak má OBJEDNÁVATEĽ voči POSKYTOVATEĽOVI neuhradené záväzky z konkrétnej ZMLUVY po lehote splatnosti; a to vrátane ZÁLOHY;

b) v prípade podstatného porušenia týchto OP zo strany OBJEDNÁVATEĽA;

c) v prípade výskytu okolností tzv. vyššej moci (vis major), za ktoré sa považujú: (i) prírodné udalosti ako napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, blesk, krupobitie, silný vietor, veterná smršť, snehová víchrica, extrémny mráz a pod.; (ii) štrajk alebo iné (občianske alebo politické) nepokoje; (iii) terorizmus; mobilizácia, vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav alebo im podobné udalosti; (iv) obchodné, menové, hygienické, iné politické a verejno-právne akty orgánov verejnej alebo štátnej správy Slovenskej republiky, alebo iných medzinárodných alebo nadnárodných inštitúcií/organizácií (napr. právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR; alebo medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR), ktorým slovenský právny poriadok priznáva na svojom území právomoc obmedzovať základné práva a slobody, ktoré obmedzia práva POSKYTOVATEĽA; (v) existencia pandémie alebo epidémie alebo iná biologická hrozba, vyhlásenie karanténnych opatrení alebo iných obdobných obmedzení; ak robia splnenie konkrétnej ZMLUVY zo strany POSKYTOVATEĽA nemožným, resp. ak majú za následok zatvorenie HOTELA alebo obmedzenie jeho prevádzky v lehote dlhšej ako 30 (tridsať) dní od ich výskytu;

d) v HOTELI sa vyskytli také prevádzkové okolnosti, pre ktoré POSKYTOVATEĽ, s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a účinné právne predpisy, nie je schopný SLUŽBY poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite;

e) OBJEDNÁVATEĽ za účelom uzatvorenia ZMLUVY vedome poskytol POSKYTOVATEĽOVI zavádzajúce alebo nepravdivé informácie; alebo OBJEDNÁVATEĽ zatajil POSKYTOVATEĽOVI informácie, pri znalosti ktorých by POSKYTOVATEĽ nikdy ZMLUVU s OBJEDNÁVATEĽOM neuzatvoril (napr. skutočná totožnosť OBJEDNÁVATEĽA alebo jeho skutočné občianstvo, alebo skutočný dôvod pobytu v HOTELI, alebo skutočný dôvod čerpania SLUŽIEB);

f) POSKYTOVATEĽ má opodstatnený dôvod domnievať sa, že pobyt OBJEDNÁVATEĽA v AREÁLI HOTELI alebo využívanie SLUŽIEB zo strany OBJEDNÁVATEĽA by mohlo ohroziť riadnu prevádzku alebo bezpečnosť HOTELA, vrátane jeho personálu a ostatných hostí HOTELA; vážnosť a dobré meno HOTELA (vrátane jeho personálu) alebo POSKYTOVATEĽA;

g) došlo zo strany OBJEDNÁVATEĽA k nepovolenému prenájmu alebo podnájmu priestorov v HOTELI, v AREÁLI HOTELA tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA;

h) ak nastane niektorá z okolností, uvedených v bode 7. písm. b) až písm. e), a písm. g) tohto článku; nárok POSKYTOVATEĽA na prípadnú náhradu škody v celom rozsahu tým nie je dotknutý.

Článok VII.

UBYTOVANIE (Ubytovací poriadok - § 754 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

1. Ak POSKYTOVATEĽ neurčí inak, SPOTREBITEĽ sa môže v HOTELI ubytovať v rámci dohodnutej DOBY UBYTOVANIA iba v deň dohodnutý v ZMLUVE ako deň začatia UBYTOVANIA, a to najskôr od 15.00 hodín; SPOTREBITEĽ nemá právny nárok na skoršie sprístupnenie HOTELOVEJ IZBY (ubytovanie sa) v HOTELI.

2. Ak sa SPOTREBITEĽ neubytuje v HOTELI najneskôr do 24.00 hodín prvého dňa DOBY UBYTOVANIA, dohodnutej v konkrétnej ZMLUVE, povinnosť POSKYTOVATEĽA „rezervovať“ SPOTREBITEĽOVI UBYTOVANIE alebo konkrétnu HOTELOVÚ IZBU podľa konkrétnej ZMLUVY zaniká a POSKYTOVATEĽ má právo naložiť s takýmto UBYTOVANÍM alebo konkrétnou HOTELOVOU IZBOU iným spôsobom.

3. Pri prihlásení sa na UBYTOVANIE v HOTELI vydá SPOTREBITEĽOVI zamestnanec recepcie HOTELA ubytovací preukaz, v ktorom uvedie okrem iného meno a priezvisko SPOTREBITEĽA, číslo HOTELOVEJ IZBY vyhradenej na ubytovanie SPOTREBITEĽA v HOTELI, dátum dohodnutý v ZMLUVE ako deň ukončenia UBYTOVANIA (v rámci dohodnutej DOBY UBYTOVANIA) a priloží kartu – kľúč k IZBE vyhradenej na ubytovanie SPOTREBITEĽA v HOTELI.

4. SPOTREBITEĽ sa v zmysle § 755 a nasl. Občianskeho zákonníka v účinnom znení stáva osobou ubytovanou – „ubytovaným“ momentom prihlásenia sa na recepcii HOTELA (známe tiež ako „check-in“), a to zapísaním SPOTREBITEĽA zo strany POSKYTOVATEĽA do Domovej knihy; do tohto momentu je SPOTREBITEĽ len v postavení OBJEDNÁVATEĽA.

5. Pri prihlásení sa na ubytovanie v HOTELI pred začatím UBYTOVANIA je SPOTREBITEĽ povinný umožniť zamestnancovi recepcie HOTELA, aby si overil totožnosť SPOTREBITEĽA, a za týmto účelom je SPOTREBITEĽ povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti; v prípade osôb, ktorým sa doklad totožnosti z dôvodu ich veku nevydáva (DIEŤA), sa ich totožnosť preukazuje buď platným cestovným pasom alebo platným dokladom o zdravotnom poistení - európsky preukaz zdravotného poistenia.

6. Počas DOBY UBYTOVANIA môže v odôvodnených prípadoch SPOTREBITEĽA vyzvať na preukázanie jeho totožnosti riaditeľ HOTELA alebo ním poverená osoba.

7. SPOTREBITEĽ, ktorý je cudzincom (nie je štátnym občanom Slovenskej republiky), je pri prihlásení sa na UBYTOVANIE v HOTELI povinný ešte pred začatím využívania UBYTOVANIA v HOTELI vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca, ustanovené osobitným zákonom, a uviesť v ňom pravdivo a úplne všetky požadované údaje.

8. SPOTREBITEĽ je povinný pri nasťahovaní sa do HOTELOVEJ IZBY, pridelenej zo strany POSKYTOVATEĽA na účely UBYTOVANIA, si túto HOTELOVÚ IZBU riadne prezrieť a prípadné nedostatky, vady alebo iné výhrady k zariadeniu alebo vybaveniu HOTELOVEJ IZBY a jej príslušenstva ihneď nahlásiť na recepcii HOTELA; takú istú povinnosť má SPOTREBITEĽ v prípade, že nedostatky alebo vady HOTELOVEJ IZBY sa objavia počas dohodnutej DOBY UBYTOVANIA alebo v deň dohodnutý v ZMLUVE ako deň ukončenia UBYTOVANIA; v opačnom prípade SPOTREBITEĽ zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

9. Po uzatvorení konkrétnej ZMLUVY a tiež po začatí UBYTOVANIA v konkrétnej HOTELOVEJ IZBE sa POSKYTOVATEĽ a SPOTREBITEĽ môžu dohodnúť na predĺžení DOBY UBYTOVANIA; v takom prípade však POSKYTOVATEĽ nemá právnu povinnosť poskytovať SPOTREBITEĽOVI UBYTOVANIE v tej istej HOTELOVEJ IZBE, ktorá bola vyhradená SPOTREBITEĽOVI pri začatí UBYTOVANIA, aj po uplynutí pôvodne dohodnutej DOBY UBYTOVANIA. Ak POSKYTOVATEĽ neurčí, že SPOTREBITEĽ môže po predĺžení DOBY UBYTOVANIA aj naďalej pokračovať v UBYTOVANÍ v doterajšej HOTELOVEJ IZBE, je SPOTREBITEĽ povinný uvoľniť (v zmysle bodu 10. tohto článku) doterajšiu HOTELOVÚ IZBU najneskôr do 11.00 hodiny posledného dňa pôvodne dohodnutej DOBY UBYTOVANIA (známe tiež ako „check-out“); ak POSKYTOVATEĽ neurčí neskorší čas pre jej uvoľnenie.

10. V deň dohodnutý v ZMLUVE ako deň ukončenia UBYTOVANIA v rámci dohodnutej DOBY UBYTOVANIA, zaniká SPOTREBITEĽOVI právo na ubytovanie v HOTELI - v konkrétnej HOTELOVEJ IZBE, pridelenej zo strany POSKYTOVATEĽA na účely UBYTOVANIA v HOTELI; a SPOTREBITEĽ je povinný HOTELOVÚ IZBU uvoľniť, čo znamená: i) vyniesť si z takejto HOTELOVEJ IZBY všetky svoje vnesené veci; ii) fyzicky opustiť takúto HOTELOVÚ IZBU; a iii) odovzdať zamestnancovi recepcie HOTELA kartu – kľúč (alebo aj karty – kľúče) pridelený k takejto HOTELOVEJ IZBE; a to v nasledovných lehotách: j) najneskôr do 11.00 hodiny; ak právo SPOTREBITEĽA na UBYTOVANIE v HOTELI zaniká uplynutím DOBY UBYTOVANIA, dohodnutej v konkrétnej ZMLUVE; jj) ihneď po zániku práva na UBYTOVANIE v HOTELI, ak právo na UBYTOVANIE v HOTELI zaniká z iného dôvodu v zmysle týchto OP (najmä podľa čl. VI., bod 8.); po uplynutí tohto času (po 11.00 hodine) má POSKYTOVATEĽ právo účtovať SPOTREBITEĽOVI zmluvnú pokutu za riadne a včasné neuvoľnenie HOTELOVEJ IZBY, a to vo výške, uvedenej v platnom CENNÍKU SLUŽIEB; tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody v plnom rozsahu.

11. Ak SPOTREBITEĽ pri zániku práva na UBYTOVANIE v HOTELI z akéhokoľvek dôvodu nevráti POSKYTOVATEĽOVI kartu – kľúč (alebo aj karty – kľúče), pridelenú ku konkrétnej HOTELOVEJ IZBE, POSKYTOVATEĽ má právo žiadať ako náhradu škody zaplatenie poplatku podľa platného CENNÍKA.

12. SPOTREBITEĽ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA—v tomto prípade zastúpeného riaditeľom HOTELA—oprávnený ďalej prenajímať (t. j. dať do podnájmu) alebo dať do iného užívania HOTELOVÚ IZBU vrátane jej príslušenstva, pridelenú zo strany POSKYTOVATEĽA na účely UBYTOVANIA v rámci dohodnutej DOBY UBYTOVANIA.

13. Do HOTELOVEJ IZBY sú oprávnení vstupovať poverení zástupcovia POSKYTOVATEĽA, a to v súvislosti s plnením si ich pracovných úloh v HOTELI (napr. hotelová chyžná, údržbár, vedúci manažér STREDISKA, riaditeľ HOTELA); a v ich prítomnosti aj prípadní externí dodávatelia, poskytujúci služby pre POSKYTOVATEĽA (najmä údržbu, opravy, revízie a servisy zariadení a technológií).

14. SPOTREBITEĽ má nárok na prvé raňajky v HOTELI až po uplynutí prvej noci po začatí dohodnutej DOBY UBYTOVANIA v HOTELI; a na poslednú večeru v HOTELI v predposledný deň DOBY UBYTOVANIA; ak nie je medzi POSKYTOVATEĽOM a SPOTREBITEĽOM písomne dohodnuté inak.

15. Počas DOBY UBYTOVANIA a po jej skončení je SPOTREBITEĽ pred každým opustením HOTELOVEJ IZBY povinný v HOTELOVEJ IZBE najmä uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť klimatizáciu a všetky ďalšie elektrické alebo iné spotrebiče (najmä televízor), zatvoriť dvere a okná, a skontrolovať, či pri opustení HOTELOVEJ IZBY došlo k správnemu uzamknutiu vstupných dverí do HOTELOVEJ IZBY.

16. Počas UBYTOVANIA v HOTELI môže SPOTREBITEĽ prijímať návštevy iba v spoločenských a verejných priestoroch HOTELA (reštaurácie, Lobby bar, vstupný priestor recepcie HOTELA); prijímanie návštev v HOTELOVEJ IZBE je možné len s predchádzajúcim súhlasom POSKYTOVATEĽA alebo zamestnanca recepcie HOTELA, a to po overení totožnosti fyzickej osoby vykonávajúcej návštevu. Návšteva musí opustiť HOTELOVÚ IZBU najneskôr do 22.00 hodiny toho dňa, v ktorom do HOTELA prišla; v opačnom prípade má POSKYTOVATEĽ právo vyžadovať od SPOTREBITEĽA zaplatenie ceny za UBYTOVANIE v HOTELOVEJ IZBE, ako aj zaplatenie ceny SLUŽIEB spojených s UBYTOVANÍM aj za fyzickú osobu, ktorá návštevu SPOTREBITEĽA v HOTELOVEJ IZBE vykonala, a to podľa platného CENNÍKA SLUŽIEB.

Článok VIII.

AKCIE a PODUJATIE

1. Keďže POSKYTOVATEĽ nie je organizátorom žiadnej AKCIE a PODUJATIA, za všetky škody vzniknuté v súvislosti s AKCIOU a PODUJATÍM:

a) v HOTELI (vrátane jeho príslušenstva); alebo

b) v AREÁLI HOTELA (vrátane jeho príslušenstva); alebo

c) na strane POSKYTOVATEĽA; alebo

d) na strane tretích osôb; ktoré boli spôsobené OBJEDNÁVATEĽOM, účastníkmi alebo návštevníkmi AKCIE a PODUJATIA, zamestnancami OBJEDNÁVATEĽA alebo inými jeho dodávateľmi - zmluvnými partnermi, ručí a zodpovedá výlučne OBJEDNÁVATEĽ.

2. POSKYTOVATEĽ má právo požadovať od OBJEDNÁVATEĽA preukázanie vhodného zabezpečenia proti vzniku škody alebo ujmy na zdraví alebo na majetku na strane POSKYTOVATEĽA, ako aj a tretích osôb (napr. poistenie zodpovednosti, depozit, bankovú záruku alebo inú formu garancie treťou stranou); a to ešte pred uzatvorením ZMLUVY.

3. OBJEDNÁVATEĽ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA, ak sú v ZMLUVE dohodnuté ako miesto pre PODUJATIE, ďalej prenajímať (t. j. dať do podnájmu) alebo dať do iného užívania ani priestory v HOTELI, ani v AREÁLI HOTELA; konanie OBJEDNÁVATEĽA bez písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA sa považuje za podstatné porušenie týchto OP a konkrétnej ZMLUVY.

Práva duševného vlastníctva

4. OBJEDNÁVATEĽ je povinný mať riadne vysporiadané všetky svoje zákonné alebo zmluvné záväzky a povinnosti vyplývajúce OBJEDNÁVATEĽOVI z práv duševného vlastníctva, najmä autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a z práv priemyselného vlastníctva, a to aj voči držiteľom osobnostných práv z duševného vlastníctva, ako aj voči držiteľom (alebo zástupcom držiteľov) majetkových práv (vrátane kolektívnych správcov) z duševného vlastníctva; a to na vlastné náklady a pokiaľ možno, ešte pred uzatvorením konkrétnej ZMLUVY.

5. Ak by si v súvislosti s PODUJATÍM (pred, počas alebo po jeho skončení) niekto uplatňoval voči POSKYTOVATEĽOVI z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva alebo z dôvodu nesplnenia si zákonných alebo zmluvných záväzkov a povinností spojených s užívaním výsledkov tvorivej duševnej činnosti konkrétnych autorov akýkoľvek nárok, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje POSKYTOVATEĽA odškodniť - nahradiť POSKYTOVATEĽOVI všetky náklady a škody s tým spojené.

6. HOTEL a AREÁL HOTELA nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA možné využívať na účely propagácie akýchkoľvek služieb alebo činností ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonom, a to či už priamo v priestoroch HOTELA alebo v AREÁLI HOTELA, alebo zachytením priestorov HOTELA alebo AREÁLU HOTELA vysielaním alebo retransmisiou alebo prostredníctvom internetu (streamovanie - kontinuálny prenos audiovizuálneho materiálu medzi zdrojom a koncovým užívateľom), vrátane obrazového alebo obrazovo-zvukového záznamu, a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje tento zákaz dodržiavať a zabezpečiť jeho dodržiavanie aj zo strany účastníkovi alebo návštevníkov PODUJATIA, jeho zamestnancov alebo jeho dodávateľov - zmluvných partnerov; konanie OBJEDNÁVATEĽA bez písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA sa považuje za podstatné porušenie týchto OP a konkrétnej ZMLUVY.

7. POSKYTOVATEĽ je držiteľom licencie medzinárodnej značky Swissotel.

Dekoračné materiály, výstavné a reklamné predmety

8. Akákoľvek inštalácia hnuteľných vecí v HOTELI alebo v AREÁLI HOTELA je možná iba po predchádzajúcom písomnom súhlase POSKYTOVATEĽA; konanie OBJEDNÁVATEĽA bez písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA sa považuje za podstatné porušenie týchto OP a konkrétnej ZMLUVY.

9. Všetky dekoračné materiály, výstavné predmety, reklamné predmety alebo iné hnuteľné veci, ktoré patria OBJEDNÁVATEĽOVI alebo tretej osobe podieľajúcej sa na organizácii AKCIE a PODUJATIA, alebo účastníkovi alebo návštevníkovi AKCIE a PODUJATIA—pokiaľ ich POSKYTOVATEĽ písomne neprevzal do úschovy—si tieto osoby vnášajú do priestorov HOTELA a uchovávajú v priestoroch HOTELA alebo v priestoroch AREÁLU HOTELA výlučne na vlastné riziko; POSKYTOVATEĽ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

10. Všetky dekoračné materiály, výstavné predmety, reklamné predmety alebo iné hnuteľné veci, ktoré patria OBJEDNÁVATEĽOVI alebo tretej osobe podieľajúcej sa na organizácii AKCIE a PODUJATIA, alebo účastníkovi alebo návštevníkovi AKCIE a PODUJATIA, musia spĺňať všetky zákonné požiadavky; najmä hygienické, zdravotné, požiarne, bezpečnostné a technické normy. POSKYTOVATEĽ je oprávnený požadovať od vlastníka alebo držiteľa takýchto vecí príslušné doklady (potvrdenia, certifikáty a pod.); v opačnom prípade má POSKYTOVATEĽ právo odmietnuť prítomnosť takýchto vecí v HOTELI alebo v AREÁLI HOTELA.

11. Všetky dekoračné materiály, výstavné predmety, reklamné predmety alebo iné hnuteľné veci, ktoré patria OBJEDNÁVATEĽOVI alebo tretej osobe podieľajúcej sa na organizácii AKCIE a PODUJATIA musia byť v súlade so Zákonom o reklame a dobrými mravmi; v opačnom prípade má POSKYTOVATEĽ právo AKCIU a PODUJATIE prerušiť, resp. aj úplne zrušiť, a to bez nároku na strane OBJEDNÁVATEĽA na náhradu škody alebo na vrátenie odplaty (vrátane ZÁLOHY) už zaplatenej za AKCIU a PODUJATIE.

12. Po skončení AKCIE a PODUJATIA—ak nie je v ZMLUVE dohodnuté inak—musia byť všetky dekoračné materiály, výstavné predmety, reklamné predmety alebo iné hnuteľné veci, ktoré patria OBJEDNÁVATEĽOVI alebo tretej osobe podieľajúcej sa na organizácii AKCIE a PODUJATIA, alebo účastníkovi alebo návštevníkov AKCIE a PODUJATIA, odstránené z priestorov HOTELA alebo z AREÁLU HOTELA bez zbytočného odkladu; v opačnom prípade, má POSKYTOVATEĽ právo odstrániť tieto veci z priestorov HOTELA, a to na náklady OBJEDNÁVATEĽA; pričom nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Technické vybavenie HOTELA

13. POSKYTOVATEĽ poskytuje v HOTELI pre účely AKCIE a PODUJATIA na prenájom nebytové priestory s príslušenstvom, a to v zmysle aktuálnej ponuky POSKYTOVATEĽA, zverejnenej na webovom sídle HOTELA: https://www.damianjasna.sk/ alebo v konkrétnej ponuke POSKYTOVATEĽA, zaslanej OBJEDNÁVATEĽOVI či podľa CENNÍKA SLUŽIEB.

14. Technické vybavenie jednotlivých nebytových priestorov v HOTELI, určených pre AKCIE a PODUJATIA, sa môže v aktuálnom čase líšiť od ponuky.

Dátové a iné obmedzenia

15. OBJEDNÁVATEĽ je povinný vopred prekonzultovať s POSKYTOVATEĽOM požadovaný druh/typ a prenosovú rýchlosť internetového pripojenia (napr. LAN/Wi-Fi), požadovaný minimálny dátový tok a dátový objem; počet a druh/typ elektrických a LAN zásuviek, napätie v elektrickej sieti (vzhľadom na možné preťaženie) a pod.

16. Inštalácia a používanie elektrických zariadení vo vlastníctve OBJEDNÁVATEĽA alebo tretej osoby v HOTELI alebo v AREÁLI HOTELA je možná iba po predchádzajúcom písomnom súhlase POSKYTOVATEĽA; to však nezbavuje OBJEDNÁVATEĽA zodpovednosti za prípadné škody na majetku alebo za ujmu na zdraví na strane POSKYTOVATEĽA alebo tretích osôb; konanie OBJEDNÁVATEĽA bez písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA sa považuje za podstatné porušenie týchto OP a konkrétnej ZMLUVY.

Vlastne jedlá a nápoje

17. V priestoroch HOTELA a v AREÁLI HOTELA je možné poskytovať jedlo a nápoje zabezpečené zo strany OBJEDNÁVATEĽA iba po predchádzajúcom písomnom súhlase POSKYTOVATEĽA; konanie OBJEDNÁVATEĽA bez písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA sa považuje za podstatné porušenie týchto OP a konkrétnej ZMLUVY; súhlas POSKYTOVATEĽA je podmienený odplatou („corkage”); pričom však POSKYTOVATEĽ nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť servírovaných jedál alebo nápojov; a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje odškodniť POSKYTOVATEĽA voči všetkým prípadným nárokom tretích osôb z tohto titulu.

18. POSKYTOVATEĽ taktiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť jedál alebo nápojov, vynesených von z priestorov HOTELA počas alebo po ukončení AKCIE a PODUJATIA, alebo vynesených von z priestorov HOTELA za účelom ich súkromnej konzumácie.

Likvidácia odpadu

19. OBJEDNÁVATEĽ je zodpovedný za zber, odstraňovanie (odvoz a likvidáciu) odpadov, nepoužitých reklamných a iných obdobných hnuteľných vecí, ako aj obalových materiálov, ktoré v súvislosti s AKCIOU a PODUJATÍM zostali po jeho skončení v HOTELI alebo v AREÁLI HOTELA; v prípade ODBERATEĽA sa na neho vzťahujú aj ďalšie povinnosti, a to najmä v zmysle § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a § 83 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v účinnom znení.

 

 

 

Článok IX.

GARÁŽE a PARKOVANIE

1. Príjazd dopravným prostriedkom do GARÁŽE je povolený len po prístupových komunikáciách na to určených.

2. PARKOVANIE je v celom rozsahu určené prednostne na účely PARKOVANIA pre nasledovné kategórie motorových vozidiel: L, M, M1 a N1.

3. Parkovanie vozidiel prevážajúcich nebezpečné látky je zakázané; to neplatí v prípade, ak ide o zásobovanie HOTELA.

4. GARÁŽE sú monitorované, nie strážené a ani inak chránené; POSKYTOVATEĽ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú na vozidlách zaparkovaných v GARÁŽI alebo v AREÁLI HOTELA, vrátane hnuteľných vecí uložených v týchto vozidlách.

5. Státie a parkovanie vozidiel v AREÁLI HOTELA je dovolené len v priestoroch GARÁŽÍ, výnimočne so súhlasom POSKYTOVATEĽA pred recepciou, pokiaľ sa OBJEDNÁVATEĽ s POSKYTOVATEĽOM písomne nedohodnú inak; v prípade osobitných požiadaviek na státie a parkovanie vozidiel v AREÁLI HOTELA zo strany OBJEDNÁVATEĽA, pokiaľ sa OBJEDNÁVATEĽ s POSKYTOVATEĽOM na tom dohodnú, môže byť osobitné PARKOVANIE zo strany POSKYTOVATEĽA spoplatnené.

6. PARKOVANIE v GARÁŽI je možné na stanovenom parkovacom mieste, vždy však v súlade s dopravným značením; s výnimkou tých parkovacích miest, ktoré sú určené alebo vyznačené príslušným dopravným značením ako vyhradené parkovanie alebo miesto pre ELEKTRONABÍJANIE; pre OBJEDNÁVATEĽA ide o SLUŽBU odplatnú.

7. POSKYTOVATEĽ je podľa svojho uváženia oprávnený na náklady a nebezpečenstvo OBJEDNÁVATEĽA odtiahnuť vozidlo z GARÁŽÍ alebo dať pokyn k jeho odtiahnutiu na miesto na to určené, ak: k) na stojisku hrozí vznik bezprostrednej škody alebo ujmy na zdraví; kk) v dôsledku zaparkovania vozidla na  je ohrozená riadna prevádzka; kkk)  hrozí alebo už nastal z vozidla únik pohonných látok, iných prevádzkových tekutín, výparov a pár; a OBJEDNÁVATEĽ napriek výzve POSKYTOVATEĽA nezabezpečí nápravu bez zbytočného odkladu.

8. OBJEDNÁVATEĽ nemá právo prenechať parkovacie miesto alebo jeho časť bez predošlého písomného súhlasu POSKYTOVATEĽA do užívania alebo nájmu alebo do inej dispozície žiadnej tretej osobe.

9. Na požiadanie pracovníka recepcie HOTELA je OBJEDNÁVATEĽ povinný poskytnúť tomuto pracovníkovi informáciu, či parkuje svoje motorové vozidlo v GARÁŽI; a prípadne tiež identifikačné údaje o motorovom vozidle.

E-NABÍJANIE

10. Bezplatné E-NABÍJANIE je samoobslužné, je povolené iba pre elektromobily, a to iba v súvislosti s UBYTOVANÍM, maximálne do skončenia DOBY UBYTOVANIA; nabíjanie iných elektrických zariadení a zariadení na elektrický pohon je možné iba po predošlom písomnom súhlase POSKYTOVATEĽA; a môže byť spoplatnené.

11. OBJEDNÁVATEĽ je povinný vopred si preveriť technické parametre svojho vozidla a nabíjacej stanice; najmä typ elektrického prúdu (AC alebo DC) z nabíjacej stanice, napätie a výkon nabíjacej stanice, požadovaný druh/typ nabíjacieho konektora. recepcia@damianjasna.sk.

12. Vzhľadom na samoobslužné používanie E-NABÍJANIA je výlučne OBJEDNÁVATEĽ zodpovedný najmä za riadne dodržiavanie návodu na obsluhu nabíjacej stanice a návodu na obsluhu vozidla (vrátane jeho príslušenstva; najmä batérie a nabíjacích káblov), a za správne pripojenie vozidla k nabíjacej stanici.

13. POSKYTOVATEĽ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na majetku OBJEDNÁVATEĽA (na vozidle, vrátane jeho príslušenstva - najmä na batérii a nabíjacích kábloch alebo na nabíjacej stanici) alebo na zdraví OBJEDNÁVATEĽA, ktorú si OBJEDNÁVATEĽ spôsobil vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním (opomenutím konania); najmä opomenutím alebo nedodržaním pokynov POSKYTOVATEĽA alebo návodu na obsluhu nabíjacej stanice alebo pokynov výrobcu vozidla alebo nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou s nabíjacím stojanom alebo s nabíjacími káblami.

... Celé znenie VOP na stiahnutie

Newsletter

Novinky a aktuálne info priamo na e-mail

crm-text
crm-send
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím